Lähellä ihmistä

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys toteuttaa auttamistyötään lähellä ihmistä ja hänen arkeaan vapaaehtoisvoimin ja saman kokeneiden vertaistukena, mutta tarjoaa myös erityiskoulutuksen saaneiden ammattilaisten apua muun muassa syöpäneuvonnassa ja sopeutumisvalmennuksessa. Yhdistys toimii innovatiivisesti ja luo uusia toimintamalleja, joita myöhemmin otetaan käyttöön myös julkisella ja yksityisellä sektorilla.

  • Lounais-Suomen Syöpäyhdistys aloitti toimintansa Suomen Syöpäyhdistyksen Turun osastona vuonna 1951.
  • Tänään yhdistys lukeutuu Suomen suurimpiin alueellisiin kansalaisjärjestöihin noin 28 000 henkilöjäsenellä.
  • Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen keskusjärjestönä toimii Suomen Syöpäyhdistys. Syöpäjärjestöihin kuuluu 12 itsenäistä alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Jäseniä järjestöissä on kaiken kaikkiaan noin 130 000.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys hallinnoi Lounais-Suomen Saattohoitosäätiötä ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiötä, jotka yhdessä yhdistyksen sekä kolmen osakeyhtiön – Matkarin, Moikoisten Kiinteistöhuollon ja Karina-Asuntojen – kanssa muodostavat Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt -nimisen kokonaisuuden.

 

Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen keskuksena toimii Turun Hirvensalossa sijaitseva Meri-Karinan hyvinvointikeskus. Keskuksessa muun muassa

Lisäksi  yhdistys tekee valistustyötä ja muuta syöpäsairauksia ennaltaehkäisevää työtä

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnasta vastaa toimitusjohtaja, KTM Ville Viitanen. Hyvinvointikeskuksen suojelijana toimii rouva Tellervo Koivisto.

Yhdistyksellä on toimialueellaan viisi paikallisosastoa: Forssassa, Loimaalla, Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa. Paikallisosastot järjestävät muun musaa vertaistukitoimintaa, matkoja sekä erilaisia illanviettoja ja terveyskasvatustilaisuuksia paikallisten tarpeiden mukaan. Paikallisosastojen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja tukihenkilötoimintaan.

 

karttanettiin

 

Hallintoelimet

1. Vuosikokous

Yhdistyksen säännöt määräävät vuosikokouksen ajankohdan ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi jäsenistö voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen hallituksen tai jäsenkunnan aloitteesta.

2. Valtuuskunta

Yhdistyksen valtuuskunta kokoontuu sääntöjen mukaan kahdesti vuodessa. Valtuuskunnan edustajat toimivat yhteyshenkilöinä oman kuntansa alueella tapahtuvassa syöväntorjuntatyössä.

3. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa valtuuskunnan syyskokouksessaan valitsema hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja 17 muuta jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 6–10 kertaa. Hallituksen käsiteltäviksi tulevien merkittävien asioiden valmistelijana ja esikäsittelijänä toimii valmisteluvaliokunta.

kauppaneuvos Risto Korpela puheenjohtaja
professori Pentti Seppälä 1. varapuheenjohtaja
varatuomari Anita Jungar 2. varapuheenjohtaja
toimistonjohtaja Teija Ek-Marjamäki jäsen
professori Risto Erkkola jäsen
asessori Raimo Huhtanen jäsen
liiketoimintajohtaja Irma Hyvärinen jäsen
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki jäsen
ylilääkäri Jukka Kärkkäinen jäsen
FL Juhani Laaksonen  jäsen
kehittämispäällikkö Kauko Lindholm jäsen
professori Heikki Minn jäsen
hallintoylihoitaja Päivi Nygren jäsen
osastonylilääkäri Arto Rantala jäsen
Hallituksen pj. Kati Ruola   jäsen
professori Toivo T. Salmi  jäsen
rakennuspäällikkö Raimo Sulonen jäsen
kaupunginjohtaja Harri Virta  jäsen
toimitusjohtaja Ville Viitanen esittelijä
hallintopäällikkö Henje Hyppänen-Joutsa asiantuntijajäsen/sihteeri

4. Johto 

toimitusjohtaja Ville Viitanen
hallintopäällikkö Henje Hyppänen-Joutsa
viestintä- ja markkinointipäällikkö Aleksi Rajamäki

 

Arvot

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan eettisenä perustana ovat Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset arvot: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Syöpäjärjestöt on Suomen Syöpäyhdistyksen perustamisesta lähtien pyrkinyt turvaamaan kaikille mahdollisuuden hyvään hoitoon asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo. Eri väestöryhmiin kuuluvilla on erilainen riski sairastua syöpään. Noin puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. Syöpäriskiä lisäävät elintavat ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliryhmissä. Aktiivinen terveyden edistämistyö vahvistaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja syrjäytymistä.

Saavutettavuus
Syöpäjärjestöjen palvelut ovat vaivattomasti saatavilla. Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea haluava saa sitä jäsenyhdistyksiltä ja valtakunnallisesta neuvontapalvelusta. Asiakkaan tilanne tunnistetaan, ja hänen toiveitansa kunnioitetaan. Syöpäjärjestöjen verkkosivut ovat luotettavuutensa, kiinnostavuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi tärkein ja käytetyin syöpätiedon lähde Suomessa.

Luotettavuus
Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, näiden läheisille, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. Tieto, jota Syöpäjärjestöt tarjoaa henkilökohtaisesti tietoa kysyville ja eri kanavien kautta suurelle yleisölle, on paikkansapitävää ja ajantasaista. Suomen Syöpärekisteri on kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu syövän epidemiologisen ja tilastollisen tutkimuksen tekijä. Syöpärekisteri palvelee päättäjiä ja tutkijoita ammattitaitoisesti. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityisen tutkimustuen lähde syöpätutkimuksessa Suomessa ja vastaa niihin tarpeisiin, joita tutkijoilla ja syöpätutkimuksella on.

Yhteisöllisyys
Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja yksi vaikuttavimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Sen vahvuus rakentuu asiakasta lähellä oleville maakunnallisille ja potilasyhdistyksille, asiantuntevalle keskustoimistolle ja näiden saumattomalle yhteistyölle. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteiset tavoitteet ja omat roolinsa niiden toteuttamisessa. Syöpäjärjestöt toimii yhdessä muiden järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Visio ja missio

Visio
Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Kahdella kolmesta syöpään sairastuneesta ei ole viiden vuoden kuluttua diagnoosista enää syövästä johtuvaa ylimääräistä kuolemanvaaraa. Syövästä emme pääse eroon tämän strategiakauden aikana ja tuskin näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessakaan. Tavoittelemme sitä, että mahdollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni paranisi täysin ja että parantumatonta syöpää sairastavat voisivat hyvän hoidon ja tuen ansiosta elää rikasta elämää.
 
Missio
Syöpäjärjestöjen valtakunnallisena missiona on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittaa yhteiskunnassa ja tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana.
 
» Tutustu Syöpäjärjestöjen strategiaan 2015–2020